Author Archive

Meer inzicht door slim te combineren

Het gebruik van bestaande data wordt steeds belangrijker in User Experience(UX)-onderzoek. Door data slim te combineren, kun je kwalitatief onderzoek ondersteunen, onderbouwen en de impact van je onderzoek vergoten en controleren. Na het lezen van deze blog weet jij hoe je dat doet.

Op zoek naar het waarom

Je kunt nog zo veel data verzamelen, maar als je binnen je UX-onderzoek niet ook focust op het kwalitatieve aspect is het moeilijk om tot de juiste verbeterpunten te komen. Immers, je kunt wel concluderen dat mensen vastlopen bij het gebruik van jouw product of op de verkeerde plek van jouw website op zoek gaan naar informatie, maar als je niet snapt waarom dat zo is, kom je nooit tot een gerichte oplossing.

Combineer verschillende bronnen

Wij zijn groot fan van wat wij noemen triangulatie: het slim combineren van – al dan niet reeds aanwezige – inzichten, databronnen en onderzoeksmethoden tot betere inzichten te komen. Het zorgt ervoor dat je de onderzoeksvraag vanuit verschillende kanten kunt bekijken, het verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten en helpt je gefundeerde beslissingen te nemen. Zo kun je goed onderzoeken wat er speelt, waar dat speelt, waar het door komt en wat het effect is op je gebruikers. Kwalitatieve inzichten kunnen helpen data en kwantitatieve uitkomsten te duiden. Kwantitatief onderzoek kan op zijn beurt belangrijke kwalitatieve uitkomsten juist cijfermatig onderbouwen om aandachtspunten te prioriteren of veranderingen te valideren.

Gebruik aanwezige inzichten

Onderzoek gaat over het ophalen van nieuwe informatie. Maar elke organisatie heeft zelf ook al een schat aan data en inzichten. Denk aan statistieken, analytics, feedbackformulieren, informatie uit callcenters. Neem die inzichten ook mee in je onderzoek. Dat heeft drie grote voordelen.

1. Focus aanbrengen

Door bestaande data en inzichten te gebruiken, kun je aan het begin van je onderzoek meer focus aanbrengen. Je kunt immers beter bepalen wat je precies moet onderzoeken.

2. Prioriteren

Je kunt bestaande data en inzichten ook gebruiken aan het eind van je onderzoek. Stel: je hebt een aantal problemen gevonden. Op basis van je bestaande inzichten kun je inschatten welk deel van je gebruikers ergens tegen aan loopt en op welk punt in het proces. Zo kun je eenvoudiger prioriteren. Wat pak je nu aan en wat kan wel wachten?

3. Finetunen

Als je naar aanleiding van een onderzoek aanpassingen doet aan je product, dienst of communicatie-uitingen, dan kun je dankzij die data achteraf bekijken of die aanpassingen daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid of dat nader onderzoek nodig is.

Voorkom dubbel werk

Denk dus goed na over welke informatie je al hebt en welke informatie je nog nodig hebt. Door alles te combineren, krijg je én rijkere inzichten én je voorkomt dat iemand dubbel werk doet.

Meer weten?

Slim combineren is één van onze krachten. Wil je meer weten over UX-onderzoek of over hoe wij verschillende bronnen kunnen combineren om tot de optimale uitkomst te komen? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.

Effectief communiceren? Zo sluit je jouw communicatie-uiting aan

Om effectief met je doelgroep te communiceren, is het belangrijk naadloos aan te sluiten bij hun belevingswereld, onderliggende behoeften en motivaties. Dat bepaalt de focus en randvoorwaarden voor je communicatie-uitingen. In deze blog kijken we hoe Kenniscentrum Zoetstoffen dit heeft aangepakt en daarmee grote stappen zette.

Concrete verbeterpunten

Kenniscentrum Zoetstoffen heeft als doel om informatie over zoetstoffen beter toegankelijk te maken en misverstanden de wereld uit te helpen op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Door middel van onderzoek brachten we de behoeften van hun doelgroep in kaart, zodat Kenniscentrum Zoetstoffen haar communicatie-uitingen hierop kon laten aansluiten. Vervolgens hebben we een infographic getoetst onder de doelgroep, wat weer concrete verbeterpunten opleverde.

1. Behoeften in kaart brengen: onderzoek naar kennis en imago zoetstoffen

In een online kwantitatief onderzoek brachten we de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van zoetstoffen in kaart. Uit het onderzoek kwamen drie duidelijke groepen naar voren: haters, lovers en een ‘middenmoot’ die geen uitgesproken mening heeft. Door middel van een segmentatieanalyse identificeerden we drie segmenten die dezelfde houding hebben ten opzichte van zoetstoffen. Zo heeft de ene groep duidelijk behoefte aan betrouwbare informatie, zodat ze zelf hun eigen mening kunnen vormen en feiten van fabels kunnen onderscheiden. Een andere groep staat vooral positief tegenover natuurlijke zoetstoffen en wil daar graag over geïnformeerd worden. Het onderzoek geeft Kenniscentrum Zoetstoffen duidelijk inzicht in het verschil in kennis en houding ten opzichte van zoetstoffen, waarop zij haar communicatie heeft aangepast.

2. Toetsen van infographic door middel van Check&Go-onderzoek

Een van de manieren waarop Kenniscentrum Zoetstoffen haar doelgroep informeert is door middel van infographics. Het kenniscentrum had behoefte aan een snelle check om te kijken of de infographic voldoende aansloot bij haar doelgroep en of er concrete verbeterpunten waren die ze direct kon toepassen. Een Check&Go-onderzoek bood hier dé oplossing voor. Met deze onderzoeksmodule ontvang je binnen een week hapklare conclusies en resultaten. Ook krijg je inzicht in de impact van een communicatie-uiting. De voorgedefinieerde vragenlijst zorgde ervoor dat we het onderzoek snel konden uitvoeren, wat belangrijk was om aanpassingen aan de infographic nog op tijd te kunnen doorvoeren. De grote representatieve steekproefomvang van vijfhonderd deelnemers zorgden voor betrouwbare resultaten, op basis waarvan Kenniscentrum Zoetstoffen aanpassingen kon maken. Doordat één van onze onderzoeksexperts met Kenniscentrum Zoetstoffen meedacht en de resultaten analyseerde, hoefde het kenniscentrum niet zelf in de data te duiken. Het resultaat was een overzichtelijk rapport en adviesgesprek waarin concrete verbeterpunten naar voren kwamen.

3. Aanpassingen toetsen door middel van Check&Go herhaalmeting

Met de inzichten uit dit onderzoek is Kenniscentrum Zoetstoffen aan de slag gegaan en het team heeft de infographic geoptimaliseerd. Kenniscentrum Zoetstoffen wilde de aangepaste infographic opnieuw toetsen, om te onderzoeken of er sprake was van verbetering. Door middel van een Check&Go-onderzoek konden we gemakkelijk een herhaalmeting uitvoeren. Binnen korte tijd kreeg Kenniscentrum Zoetstoffen direct inzicht in de impact van de aanpassingen.

Meer weten?

Wil jij weten of je communicatie-uiting aansluit bij jouw doelgroep? Check&Go-onderzoek kan je daarbij helpen. Check&Go geeft inzicht in de beoordeling, het begrip en de impact van een communicatie-uiting. De resultaten leggen wij vast in een rapport dat diepgaand inzicht geeft in plus- en verbeterpunten. Je kunt de rapportage al binnen een week ontvangen, zodat jij snel weer door kunt.

Meer weten over Check&Go? Klik dan hier.

De rol van emoties en drijfveren bij customer journey onderzoek

Om goed in te kunnen spelen op de behoeften en wensen van je potentiële klanten, is het belangrijk om helder inzicht te hebben in de customer journey die zij doorlopen. Emoties en drijfveren spelen een grote rol in elke klantreis. Daarom zoomen we in deze blog in op die emoties en drijfveren.

Inzicht in emoties

Een customer journey, ook wel klantreis, is de route die een klant aflegt voordat hij of zij een product of dienst koopt. Zo’n klantreis bestaat uit verschillende touchpoints en bij elk van die contactmomenten komen verschillende emoties om de hoek kijken. Als organisatie is het heel belangrijk inzicht te hebben in die emoties, omdat dit hetgeen is waarmee je het verschil kunt maken voor jouw klant. Neem bijvoorbeeld een smartphone. Een smartphone kun je bij honderden webshops of telecomwinkels aanschaffen voor een vergelijkbare prijs. Hoe maak je dan als organisatie het verschil? Door in te spelen op de emoties van een (potentiële) klant. Mensen kiezen nu eenmaal op basis van gevoel en niet op basis van ratio, zo concludeerde onder andere Daniel Kahneman in zijn onderzoek. Het is daarom essentieel om helder te krijgen wat de emoties van je (potentiële) klanten zijn op de verschillende momenten in hun klantreis. Veel organisaties zijn geneigd zich te focussen op de negatieve emoties tijdens een klantreis, maar de positieve zijn minstens zo belangrijk, misschien zelfs wel belangrijker. Immers, als je daar inzicht in hebt, kun je dat als kracht inzetten.

Inzoomen op drijfveren

Naast inzicht in emoties is het van belang stil te staan bij drijfveren. De onbewuste drijfveren van mensen zijn sterk gerelateerd aan onze emoties, en zijn dus van grote invloed op de – onbewuste – keuzes die mensen maken. Er zijn vijf categorieën van algemene universele drijfveren: status, zekerheid, autonomie, verbondenheid en eerlijkheid. Onze drijfveren zeggen iets over onze motivatie en onze waarden, over wat ons beweegt om een bepaalde keuze te maken. Als iemand een auto koopt kan status een belangrijke drijfveer zijn, maar ook zekerheid of autonomie kan bepalend zijn. Als je dat duidelijk hebt, kun je daar als organisatie natuurlijk heel mooi op inspelen.

Combineer kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor optimaal begrip

Kortom, als organisatie kan je veel winst behalen door in te spelen op emoties en drijfveren. Het is dus belangrijk om vast te stellen wat er in jouw doelgroep omgaat en wat hen drijft. Onderzoek is hier een goed middel voor. In een kwalitatief customer journey onderzoek gaan we uitgebreid met klanten in gesprek. We gaan hierbij op zoek naar hun emoties, behoeftes en drijfveren. Met kwantitatief onderzoek versterken of nuanceren we de kwalitatieve inzichten: welke emoties, behoeftes en drijfveren spelen de grootste rol? Zo leer je je – potentiële – klant nog beter begrijpen, en kan je als organisatie het verschil maken in hun customer journey.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe jij inzicht krijgt in de customer journey van jouw klant? Download dan hier onze whitepaper. Daarin geven we je vijf concrete stappen zodat je direct aan de slag kan met de customer journey van jouw organisatie.

Download de customer journey whitepaper

In gesprek met inclusiegroepen. Waarom eigenlijk?

Op 19 mei organiseerden wij voor het eerst een Lunch & Learn over inclusief onderzoek. Hoe kan onderzoek bijdragen aan producten, diensten en communicatie-uitingen die voor iedereen toegankelijk zijn? In deze blog blikken we terug.

Het belang van inclusief onderzoek

Twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, hebben een taalachterstand, psychische problemen of moeite met digitale vaardigheden. Ook mensen met een beperking moeten volledig kunnen meedraaien in de samenleving. Met onderzoek krijg je inzicht in de manier waarop dat momenteel gaat. Door met deze zogeheten inclusiegroepen in gesprek te gaan, geef je ze een stem. En dat is precies wat onze klanten tijdens de Lunch & Learn hebben gedaan!

Wat hebben we geleerd?

Met een drankje en hapje in de hand, trapten we af met een presentatie over inclusief onderzoek. De belangrijkste take-aways:

Tip 1: denk (goed!) na over de doelgroep en onderzoeksdoel

Een belangrijk element van ieder onderzoek is natuurlijk de doelgroep. Je kan je in onderzoek heel sec richten op bijvoorbeeld mensen met een eerste generatie migratieachtergrond, maar wij zijn van mening dat je scherp het onderzoeksdoel voor ogen moet houden. Als de aanname is dat deze groep moeite heeft met begrip van Nederlandse teksten, kan je ook mensen bevragen met een lage leesvaardigheid die wel in Nederland zijn geboren. Als je de digitale toegankelijkheid van een app wil testen onder mensen die niet kunnen zien, is het natuurlijk wel heel logisch om alléén blinden en slechtzienden te betrekken.

Tip 2: de deelnemer bepaalt de onderzoeksmethode

Deelnemers zijn koning en wij passen de onderzoeksmethode dan ook aan op hun wensen en behoeften. Zo gedijt iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB) bijvoorbeeld veel beter in een individueel face-to-face interview, terwijl mensen in een rolstoel misschien wel veel liever online (want: geen reistijd) in groepsverband deelnemen.

Kijk ook door een andere bril

Tijdens de Lunch & Learn hebben klanten heel concreet ervaren hoe het is als volledig meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend is. De menukaart lag in het Grieks op tafel. Hoe weet je wat je moet bestellen als je de taal niet machtig bent? Of als je je lunch niet kunt zien. Hoe voelt dat eigenlijk?

Er waren drie hoofdgasten aanwezig die behoren tot inclusiegroepen. Zij namen ons mee in hun belevingswereld. We hebben bijvoorbeeld met eigen ogen kunnen zien hoe mensen met een visuele en motorische beperking een afstandsbediening gebruiken. Of hoe moeilijk een slechtziende een webpagina kan vinden die juist speciaal voor slechtziende studenten is ontwikkeld. Ook als we kijken naar taalgebruik voor laaggeletterden zijn er nog veel verbeterkansen. Een goede klantenservice is bijvoorbeeld voor iedereen belangrijk, maar benamingen als customersupport of contact & service kunnen ervoor zorgen dat laaggeletterden dit niet opmerken als een zodanig hulppunt.

Geslaagde Lunch&Learn over de impact van inclusief onderzoek

Steeds meer aandacht voor inclusie

Het is goed om te zien hoeveel organisaties actief aan de slag willen met inclusie. Niet alleen omdat wet- en regelgeving dat voorschrijft, maar ook omdat ze zelf de wil hebben om de samenleving toegankelijk(er) te maken met hun dienstverlening, producten en communicatie. Veel organisaties betrekken hun – potentiële – klanten al bij ontwikkeltrajecten. Hoe mooi zou het zijn als inclusiegroepen hier standaard onderdeel van uitmaken?

Meer weten?

Met onderzoek proberen we iedere doelgroep een stem te geven. Hulp nodig bij de ontwikkeling van toegankelijke communicatie, producten en diensten? Wij zetten onze kennis over en ervaring met de doelgroep graag in om je te helpen inclusief onderzoek op te zetten.

Lijkt het je ook leuk om ook eens een inclusieve Lunch & Learn bij te wonen? Bel me dan of stuur me een mailtje.

What’s Happening Online in 2022?

Ons vijftiende What’s Happening Online-onderzoek is klaar! De jubileumeditie van dit jaarlijkse onderzoek naar het internet- en socialmediagebruik van de Nederlandse bevolking geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van devices, e-commerce, social media en online financiën en veiligheid.Naast deze bekende thema’s hebben we ook een paar nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals social commerce, influencers, flitsbezorging en digitale inclusie. In deze blog delen we een paar van de meest interessante inzichten, maar er zijn redenen genoeg om het hele rapport te downloaden!

Devices: Van shoppen tot bankieren, we doen steeds meer via onze smartphone

De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de smartphone en minder van de laptop of desktop. Dit zien we ook terug bij de online aankopen. Met name Generatie Z en Millennials vinden het heel gewoon om online te shoppen via hun smartphone. Waar de oudere generaties nog voornamelijk producten via de laptop of desktop kopen, gebruiken Generatie Z en Millennials vaker de smartphone om online te shoppen. Ook zien we dit jaar voor het eerst dat Nederlanders hun online bankzaken voornamelijk via de mobiele telefoon regelen, meer dan via de laptop. De daling in het gebruik van de laptop of desktop zien we vooral terug onder Millennials.

E-commerce: De opmars van social commerce

We hebben minder vaak online aankopen gedaan dan vorig jaar, de piek na corona is iets gedaald, maar er is wel een stijging ten opzichte van 2020. Daarmee lijkt corona blijvend impact te hebben gehad op onze online koopfrequentie. Dat zien we ook terug bij het aantal aankopen dat via social media wordt geïnspireerd. Vier op de tien online shoppers hebben in het afgelopen jaar wel eens iets via social media gekocht. De oudere generaties vooral omdat het goedkoop en makkelijk is, de jongere generaties omdat ze geïnspireerd worden – vaak door influencers of door advertenties op social media. Iets meer dan een kwart van de volgers van influencers koopt wel eens een product nadat zij een productpromotie van een influencer hebben gezien, onder Generatie Z is dit bijna een derde.

What’s Happening Online in 2022?

Social media: TikTok snelle stijger, LinkedIn gebruik groeit onder Gen Z

Toen wij in 2007 begonnen met het meten van online gedrag van Nederlanders zat generatie Z nog grotendeels in de luiers. Inmiddels is een deel van hen actief op de arbeidsmarkt en hebben ze eigen geld om te besteden. In de afgelopen 15 jaar hebben we social media zien gaan – zo stopte Hyves in 2013 – en komen: TikTok startte in 2017 en dit kanaal nemen wij sinds 2020 mee in ons onderzoek. WhatsApp en Facebook zijn nog altijd de populairste social media, gevolgd door Instagram en LinkedIn. Het gebruik van TikTok blijft verder stijgen onder Generatie Z. Ook het gebruik van LinkedIn groeit onder deze generatie: als nieuwkomers op de arbeidsmarkt gebruiken zij dit zakelijke netwerk steeds meer.

Online financiën en veiligheid: Meer zorgen over online veiligheid onder jongere generaties

Tijdens het online shoppen zijn we alert, waar we op letten verschilt per generatie. De jongere generaties letten voornamelijk op de uitstraling van een webshop, terwijl de oudere generaties vooral checken of de website beveiligd is en een keurmerk heeft. De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet. De jongste generatie, Generatie Z, is zich hier het afgelopen jaar meer zorgen over gaan maken. De grootste zorgen maken we ons over online afluisteren en beeldopnames. Vooral de jongere generaties maken zich hier zorgen over.

What’s Happening Online in 2022?

Nieuwsgierig?

Wil je echt álles weten over de ontwikkelingen in ons gedrag als het gaat om devices, social media, e-commerce, online betalen en online veiligheid anno 2022? Download dan hier het What’s Happening Online-onderzoek 2022 en dompel je onder in de nieuwste inzichten en trends!

De toekomst van Bevrijdingsdag? Bezinning en diepgang

Op 5 mei viert Nederland Bevrijdingsdag. In opdracht van het Nationaal Comité onderzochten wij hoe Nederlanders deze dag vieren en wat ze missen. De belangrijkste conclusie? Er bestaat behoefte aan meer bezinning en diepgang én lang niet iedereen weet wat er in de omgeving te doen is op Bevrijdingsdag.

Bevrijdingsdag verbindende factor

Dit jaar vieren we alweer voor de 76e keer Bevrijdingsdag. Dat het nog steeds een van de belangrijke symbolen in ons leven is, dit blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau van twee jaar geleden. Het is, samen met andere tradities en symbolen als Sinterklaas, de Elfstedentocht en de Deltawerken, een van de dingen die Nederlanders verbindt. Om te weten te komen hoe Nederlanders 5 mei vieren en wat ze missen, vroeg het Nationaal Comité ons om aanvullend onderzoek te doen naar de lokale invulling van Bevrijdingsdag.

Betere communicatie

Om dit thema goed te onderzoeken en een volledig beeld te schetsen, combineerden wij kwantitatief onderzoek met kwalitatief onderzoek. Met kwantitatief onderzoek gaan we op zoek naar cijfermatige inzichten. Zo ontdekten we dat een ruime helft van de Nederlanders op Bevrijdingsdag stilstaat bij het thema vrijheid en de bevrijding van Nederland. Gemiddeld 40 procent brengt een bezoek aan lokale activiteiten. Twee derde daarvan is daar positief over: het zorgt voor verbinding en samenhang in de buurt. Tegelijkertijd blijkt dat minder dan de helft van ons goed op de hoogte is van welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd. Een van onze aanbevelingen – aan het Nationaal Comité en de lokale comités – is dan ook om het aanbod van 5 mei beter onder de aandacht te brengen.

Bezinning en verdieping

Om vervolgens meer context te krijgen bij de cijfers en nog beter te begrijpen waar Nederlanders enthousiast van worden, zijn wij in gesprek gegaan met Nederlanders in vier focusgroepen. Immers: cijfers verzamelen en daar dingen uit afleiden is vaak te kort door de bocht. De mening van mensen geeft veel extra informatie. We hebben de focusgroepen een aantal concrete ideeën voorgelegd. Hieruit bleek dat Nederland het meest blij wordt van de Vrijheidsmaaltijden, het delen van verhalen via theatervoorstellingen, podcasts of documentaires, maar ook sportwedstrijden, fietstochten en kleinschalige optredens. De grote Bevrijdingsfestivals worden door de bezoekers enthousiast ontvangen, maar lang niet iedereen is fan van zo’n groots festival. Veel mensen zijn meer op zoek naar bezinning en verdieping en willen op een andere manier betekenis geven aan het thema vrijheid. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er behoefte bestaat aan een lokaler, groter en diverser aanbod. Wat wij natuurlijk heel fijn vinden om te zien, is dat het comité echt aan de slag is gegaan met de resultaten. Zo hangen er op het centraal station van Rotterdam grote banners die verwijzen naar de Vrijheidsmaaltijden en is er een Vrijheidssoeploket.

Aansluiten bij de beleving van de doelgroep

Synergie tussen kwalitatief en kwantitatief is heel belangrijk. Door de twee te combineren, sluit je optimaal aan bij de beleving van je doelgroep. Onze ervaren onderzoekers helpen je graag om de optimale mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek te bepalen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met me op om te sparren.

Lunch & Learn: Ervaar de impact van inclusief onderzoek

Is jouw product, dienst of communicatie echt voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk? Ook voor die twee miljoen Nederlanders die leven met een beperking?  Wil je weten hoe je er met onderzoek voor zorgt dat jouw product, communicatie of dienst voor iedereen toegankelijk en te gebruiken is? Kom dan op donderdag 19 mei naar onze Lunch & Learn in Amsterdam!

Op naar een inclusieve samenleving

Wij streven ernaar bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van toegankelijke communicatie en diensten. Ons pallet aan doelgroepen wordt steeds diverser en met onderzoek dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Tenslotte, iedereen hoort erbij in onze maatschappij. Toch gebeurt het nog vaak genoeg dat mensen door hun beperking – veelal onbewust – worden uitgesloten. Een website die digitaal slecht toegankelijk is, zodat iemand met een visuele beperking niet zelfstandig een telefoonhoesje kan bestellen. Of een drogisterij waar een rolstoelgebruiker niet door alle gangpaden kan komen. Vergeet vooral de brieven van de overheid niet. Voor mensen met een lage leesvaardigheid kunnen die behoorlijk taai zijn. Wil je ook weten wat je kunt doen om bij te dragen aan een inclusieve samenleving, maar weet je nog niet hoe? Kom dan op donderdag 19 mei naar onze Lunch & Learn in Amsterdam!

Wat houdt onze Lunch & Learn in?

Onder het genot van een drankje en broodje gaan we gezamenlijk inclusief onderzoek naar de praktijk vertalen. We willen je dus vooral uitnodigen actief mee te doen.

 • We presenteren hoe inclusief onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van toegankelijke producten en diensten èn we geven je praktische tips over hoe je mensen met een beperking kan betrekken in onderzoek.
 • We maken kennis met een paar inclusiegroepen en zij nemen jou mee in hun wereld.
 • We gaan gezamenlijk in gesprek met mensen met een beperking om te leren hoe jouw communicatie, product of dienst wordt ervaren en gebruikt. Je krijgt de kans om direct feedback te ontvangen over jouw (digitale) product of dienst.

Meedoen?

Om zo veel mogelijk te bereiken, organiseren we deze sessie voor een klein clubje. We vragen jou om vooraf een vraagstuk in te brengen, dat we tijdens de sessie voorleggen aan ervaringsdeskundigen. Misschien wil je wel weten hoe iemand met een visuele beperking de audiotour in jouw museum ervaart? Of waarover een laaggeletterde struikelt bij het lezen van jouw advertentie over nieuwe koffiebonen. Je gaat naar huis met handvatten om toegankelijk en inclusief onderzoek in te zetten. Ook heb je meer kennis van het leven van mensen met een beperking en hoe zij de communicatie over jouw product of dienstverlening ervaren.

De Lunch & Learn over Inclusief onderzoek op donderdag 19 mei is VOL! Je kunt je daarom helaas niet meer aanmelden. Wil je meer weten over dit onderwerp of een uitnodiging krijgen voor de volgende editie van deze Lunch & Learn? Stuur dan even een berichtje aan Jesca!

Studiereis Berlijn vol inspiratie en creativiteit

Afgelopen weekend bezochten we met ons team van Rockies Berlijn voor een studiereis. Na vier dagen plezier en creativiteit keerden we vol inspiratie huiswaarts. In deze blog vertelt Barbara Tan, managing partner en verantwoordelijk voor HR en finance, waarom wij het zo belangrijk vinden goed voor onze mensen te zorgen en wat zo’n studiereis oplevert. Voor het team en voor onze klanten.

Combinatie van fun en inhoud

Van donderdag 31 maart tot en met zondag 3 april 2022 zijn we met ons hele team op studiereis naar Berlijn geweest. Wij vinden het bij Ruigrok NetPanel heel belangrijk om betrokken en tevreden medewerkers te hebben en daar besteden we veel aandacht aan. Dat doen we onder andere door regelmatig een leuk bedrijfsuitje te organiseren. Eens in de vijf jaar doen we dat wat uitgebreider. Vorig jaar bestonden we dertig jaar, maar dat 2021 niet het juiste jaar was voor een groots teamevenement, hoef ik niemand uit te leggen. Des te fijner dat we nu met onze medewerkers op pad konden voor een lang weekend vol verbinding.

Innovatie, creativiteit en avontuur

Behalve veel lol en gezelligheid, hebben we ook veel nieuwe inspiratie opgedaan. Zo waren we op vrijdag te gast bij Launchlabs voor een dag vol innovatie en avontuur. Launchlabs is een bureau dat veel doet op het vlak van design thinking, agile werken, innovatie en creativiteit. Het team van Launchlabs had een leuk, interactief programma voor ons samengesteld. Er waren vier zogenaamde learninglabs, praktische workshops, ontwikkeld rondom de onderwerpen storytelling, prototyping, innovatiematrix en werkvormen om creativiteit te bevorderen zoals round robin. De eerste twee technieken richten zich vooral op hoe je je verhaal beter kunt overbrengen aan je doelgroep. De laatste twee zijn technieken om ideeën te genereren en steeds verder te verbeteren. Wat vooral heel leuk was, was dat kennisoverdracht steeds werd afgewisseld met het praktisch toepassen van de opgedane kennis. Zo hebben we in een dag het hele proces van probleemdefinitie tot oplossing doorlopen. De winst is tweeledig. Niet alleen kunnen we met de oplossing onze eigen bedrijfsvoering verbeteren, ook kunnen we de geleerde technieken inzetten om onze opdrachtgevers verder te helpen.

Studiereis Berlijn vol inspiratie en creativiteit

Het perfecte plaatje

De inhoudelijke opdracht van zaterdag was er één die ons – letterlijk – stimuleerde anders naar de wereld te kijken. We werden met een foto challenge op pad gestuurd. De opdracht? Maak een drieluik waarin op elke foto één van onze kernwaarden terugkomt en waarin Berlijn een hoofdrol speelt. Dat hield in dat we de sfeer van Berlijn moesten vastleggen, zonder dat dat per se herleidbaar moest zijn naar deze hippe stad. Fabian Pfitzinger, een bekende fotograaf uit de Duitse hoofdstad, had voor ons een route vol inspiratie uitgezocht. In korte YouTube-filmpjes gaf hij ons tips hoe we, gewoon met onze smartphone, mooie foto’s konden maken. In groepjes van twee zijn we op pad gegaan. Het was een leuke manier om eens anders naar de stad te kijken en tegelijkertijd over de kernwaardes van ons bedrijf na te denken. Aan het eind van de dag moesten we onze foto’s delen in de groepsapp, inclusief een korte videopitch om onze keuze uit te leggen. Fabian heeft, samen met het organiserend comité, de inzendingen beoordeeld en zondag, tijdens de terugreis, werd bekend gemaakt welk drieluik als winnaar uit de bus kwam. Het was een intensief weekend, waarin alle Rockies veel lol hebben gehad, maar ook veel energie en inspiratie hebben opgedaan.

Studiereis Berlijn vol inspiratie en creativiteit

Drie van onze kernwaarden in beeld: plezier, richtinggevend en avontuurlijk. Foto’s gemaakt door Marieke en Desiré

Meer weten?

Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken van ons team? We hebben altijd ruimte voor nieuwe toppers! Neem gerust contact met me op.

Een productlijn introduceren op de markt? Dit nieuwe beautymerk doet het!

Wil je een nieuw merk of product op de markt brengen? Dan is het belangrijk om te weten of er potentie in zit. AyurWise is een nieuw merk dat health- en wellness-producten levert, geïnspireerd op de Ayurvedische wijsheid uit India. Ayurveda is een levenswijze die in Nederland – nog – niet heel bekend is. Des te belangrijker om het merk op de juiste manier in de markt te zetten. Gedurende het ontwikkelproces hebben wij AyurWise door middel van conceptonderzoek geholpen aan inzichten over de naam, logo en verpakking.

Nieuw op de Nederlandse markt

AyurWise is aanbieder van producten en diensten op het gebied van natuurlijke gezondheid en welzijn. Het bedrijf biedt kruiden, verzorgingsproducten, voedingssupplementen en massage-workshops. Voor het de Nederlandse markt zou betreden, wilde Ayurwise meer weten over de potentie van het merk. Strategische vraagstukken die daarbij speelden:

 • Hoe aantrekkelijk zijn het merk, de producten en het achterliggende verhaal voor de Nederlandse markt?
 • Wat vinden Nederlanders het meest en het minst aansprekend aan de producten?
 • Wie is de potentiële koper van het beautymerk?
 • Welke vormgeving en welk logo is het meest aansprekend?

AyurWise

Snel inzicht dankzij Check&Go concepttest

Dankzij onze onderzoeksmodule Check&Go hebben we de productlijn van AyurWise op korte termijn kunnen testen. De plug-and-play-onderzoeksmethode zorgde ervoor dat het team van AyurWise zelf geen tijd hoefde te spenderen aan het opzetten van een onderzoek of aan het analyseren van de data. Daardoor konden zij zich volledig focussen op de ontwikkeling van het merk. Dankzij een overzichtelijk rapport kregen ze betrouwbare inzichten in de potentie, uitstraling en doelgroep van AyurWise. Op basis van deze inzichten heeft het team vol vertrouwen beslissingen kunnen maken.

Verkregen inzichten

De Check&Go concepttest gaf inzicht in:

 • de bekendheid van Ayurveda;
 • de aantrekkelijkheid van het merk AyurWise, inclusief de achterliggende redenen;
 • de aantrekkingskracht van de uitstraling en het aanbod;
 • de voorkeur voor logo;
 • de aankoopintentie op basis van de prijs;
 • de doelgroep die positief tegenover het concept staat.

Tenslotte bracht ons onderzoek ook concrete verbeterpunten aan het licht. Zo ontdekten we dat Nederlanders die bekend zijn met de Ayurvedische levenswijze, de productlijn aantrekkelijker vinden. Bij die groep is de gebruiksintentie dan ook hoger. Nederlanders die weinig weten over Ayurveda geven aan de producten en ingrediënten minder te vertrouwen. Op basis van deze inzichten hebben we met het team van AyurWise meegedacht over verbeteringen en manieren om de productlijn op de Nederlandse markt te brengen.

Meer weten?

Op onze website lees je meer over de mogelijkheden van Check&Go, deze case en kun je een voorbeeldrapport bekijken. Meer weten? Neem contact op met Anouk.

FacebookTwitterLinkedIn